จัดทำ Cover Letter, Resume

ให้คำปรึกษา พร้อมจัดทำจดหมายเพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มความพร้อมและเสริมความสามารถในการสมัครงานให้ดียิ่งขึ้น

Details

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แม่นยำ และรวดเร็ว

Details