dome-e1467620863756

อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์

ติวเตอร์โดม
E-mail: toomfhantoeic@gmail.com
Phone: 097-1907-555

ประวัติ

มีอาชีพหลักเป็นวิศวกรโยธา ที่มีมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต และในการทำงานกับบริษัทข้ามชาติมามากกว่า 20 ปี พร้อมกับเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจ, ความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างสูงสุด เพื่อเป็นแรงสนับสนุน และผลักดันให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อไป